Author Archives: hmiadmin

Arbetsgrupper

Några av dessa grupper i Sverige är till exempel Planeringsavdelningen på Havs- och Vattenmyndigheten. Internationella arbetsgrupper finns också inom till exempel HELCOM och OSPAR.

Expert

Begreppet ‘expert’ omfattar här specialkompetens inom ett särskilt kunskapsområde, vanligen en eller flera forskningsdiscipliner. Forskare företräder i dessa situationer i första hand sin egen kompetens. Experter har en annan roll än förhandlare som företräder ett visst intresse, t.ex. Sverige som stat.

Bästa möjliga kunskap

Under Sveriges ordförandeskap för HELCOM har flera målsättningar satts upp. Bästa möjliga kunskap mottiveras enligt följande: Helcoms beslut måste grunda sig på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Bra övervakningsinsatser är avgörande. Pålitliga vetenskapliga data är utgångspunkt för Helcoms framtida arbete och för resultatanalysen av medlemsländernas verksamheter och insatser. Helcoms trovärdighet bör grunda sig på tillförlitliga data, […]

Storspiggens roll för Östersjöns kustekosystem

Storspigg har blivit en av de vanligaste fiskarna i grunda kustområden i Egentliga Östersjön och provfisken i utsjön där storspiggens vistas efter leken tyder på att beståndet mångdubblats (Ljunggren m. fl. 2010). Nya studier visar att områden med låga tätheter av abborre och gädda har högre tätheter av storspigg och högre förekomst av fintrådiga algmattor […]

Oklara förändringar av rovfiskar i Östersjöns kustekosystem

På flera kustlokaler i Egentliga Östersjön har fångsterna av gädda och abborre minskat kraftigt. Orsakerna är oklara, men från vissa områden tycks rekryteringsproblem för abborre och gädda vara kopplat till predation från storspigg och födobrist för larver (Nilsson m. fl. 2004 [PDF], Nilsson 2006, Ljunggren m. fl. 2010). Det har föreslagit att situationen skulle vara […]

Regimskiften i Östersjöns pelagiska ekosystem

Fisket och den kraftiga minskningen av torsk i Östersjön anses ha förändrat hela ekosystemets struktur i utsjön. När torskens inte längre kan kontrollera skarpsillens tillväxt blir de så många att de konkurrerar om zooplankton, vilket resulterar i magrare skarpsillar och sillar (Casini m. fl. 2006, Casini m. fl. 2010) och negativa effekter på sillgrisslor som […]

Trofiska kedjereaktioner i Östersjöns pelagiska ekosystem

Den kraftiga minskningen av torsk i Östersjön i slutet av 1980-talet anses vara huvudorsaken till att beståndet av skarpsill mer än fördubblades under samma period (Casini m. fl. 2008, Casini m. fl. 2009). Torsken är den viktigaste rovfisken på skarpsill i Östersjön och när överfisket minskade torskbeståndet under en kritisk nivå kunde skarpsillsbeståndet tillväxa, vilket […]

Sjögräsets ekosystemtjänster

Sjögräsängar har mycket viktiga ekologiska roller i kustekosystem där de också bidrar till en rad viktiga varor och tjänster till gagn för människan. Till exempel utgör sjögräsängar viktiga uppväxthabitat och födohabitat för kommersiella fiskar och skaldjur. Sjögräsens bladskott minskar vågenergin och rotsystemet binder och stabiliserar sedimentet, vilket skyddar grunda kustområden från erosion. Sjögräsängar fungerar även […]

Konsekvenser av vegetationsförändringar längs västkusten

Ålgräs är ett av de dominerande habitaten i Västerhavet som idag beräknas täcka ca. 20% (187 km2) av alla bottnar på 0-10 m djup från norska gränsen till Öresund (Stål m. fl. 2008). Ålgräs utgör basen för mycket artrika ekosystem med hög primär- och sekundärproduktion, och som fungerar som viktiga uppväxthabitat för många olika arter […]

Betydelsen av rovdjur och betare för ålgräsekosystem

Nya studier ger stöd för att överfisket av stora rovfiskar i Västerhavet är starkt kopplat till observerade vegetationsförändringar vid kusten via en s.k. trofisk kaskadeffekt (trofisk kedjereaktion) där små rovdjur ökat, algbetande djur minskat vilket gynnat tillväxten av snabbväxande alger. Samtidigt som torsken minskade i Skagerrak under 1980-talet har biomassan av små rovfiskar som torsken […]