Category Archives: rapport del 3

ICES

ICES är en förkortning för International Council for the Exploration of the Sea, på svenska känt som Internationella Havsforskningsrådet. Rådet är världens äldsta vetenskapliga internationella organisation, grundad år 1902 och har sitt huvudsäte i Köpenhamn, Danmark. Rådets uppgift är uppmuntra, utveckla och koordinera marin forskning, publicera och kommunicera forskningsresultat samt bistå med opolitiska och fristående […]

FORMAS handbok

I forskningsrådet FORMAS handbok för ansökningar anges att frågeställningens samhällsnytta bland annat granskas med avseende på om frågeställningen beaktar intressenters och/eller slutanvändares behov, och kan därför innefatta referenser till t.ex. direktiv, miljömål och strategier samt diskussioner med relevanta intressenter/slutanvändare. Vidare skall sökanden visa erfarenhet och förmåga att sprida forskningsresultat till intressenter/slutanvändare. Detta innebär att intressenter/slutanvändare […]

Expertgrupper

Denna typ av expertgrupper används exempelvis både av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Ett annat bra exempel är Rådet för biologisk mångfald.

HELCOM Coreset

Som del av genomförandet av EU:s marina direktiv har de regionala havsmiljökonventionerna fått uppdraget att koordinera utveckling av indikatorer och mål för utvärdering av havsmiljöstatus. I projektet HELCOM CORESET deltog under 2011 cirka 80 experter från konventionsländerna i gemensamma möten och praktiskt arbete för att utveckla indikatorer för sex av direktivets deskriptorer. Den tid som […]

Havs- och vattenmyndigheten

Den 1 juli 2011 bildandes den nya Havs- och vattenmyndigheten i och med sammanslagningen av delar av Naturvårdsverket och före detta Fiskeriverket. Samtidigt överfördes personalen vid Fiskeriverkets fyra laboratorier (ca 150 personer) till Sveriges lantbruksuniversitet SLU.  Denna flyttning hade föregåtts av tidigare sammanslagningar när ett av dessa laboratorium (Fiskeriverkets kustlaboratorium) bildades 1 juli 1991. Personalen […]

Arbetsgrupper

Några av dessa grupper i Sverige är till exempel Planeringsavdelningen på Havs- och Vattenmyndigheten. Internationella arbetsgrupper finns också inom till exempel HELCOM och OSPAR.

Expert

Begreppet ‘expert’ omfattar här specialkompetens inom ett särskilt kunskapsområde, vanligen en eller flera forskningsdiscipliner. Forskare företräder i dessa situationer i första hand sin egen kompetens. Experter har en annan roll än förhandlare som företräder ett visst intresse, t.ex. Sverige som stat.

Bästa möjliga kunskap

Under Sveriges ordförandeskap för HELCOM har flera målsättningar satts upp. Bästa möjliga kunskap mottiveras enligt följande: Helcoms beslut måste grunda sig på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Bra övervakningsinsatser är avgörande. Pålitliga vetenskapliga data är utgångspunkt för Helcoms framtida arbete och för resultatanalysen av medlemsländernas verksamheter och insatser. Helcoms trovärdighet bör grunda sig på tillförlitliga data, […]