Öresund undantaget

Öresund utgör idag det enda området i östra Nordsjön där friska bestånd av torskfiskar hittas. Till skillnad från de utarmade bestånden i Kattegat och Skagerrak hittas här hög biomassa och en mer normal storleksstruktur av torsk, vitling, kolja och rödspätta. I Öresund har fiske med trål varit förbjuden sedan 1930-talet på grund av sjötrafiken i området. Fisket i sundet bedrivs istället med garn som inte fångar de små eller de riktigt stora fiskarna, till skillnad från trålfiske. Bestånden av fisk i Öresund utgörs i huvudsak av lokala populationer som leker i sundet och återvänder dit efter det pelagiska larvstadiet, varför de undslipper trålfisket i Kattegat och Östersjön (Svedäng 2010, Svedäng m. fl. 2010). Att bestånden av fisk inte minskat i Öresund är ett starkt stöd för att trålfisket, och inte klimatvariationer är orsaken till kollapsen av torskfiskar i övriga delar av landet (Cardinale och Svedäng 2011).