Förändringar av vegetationen i Bohuslän

Sedan 1980-talet har förekomsten av snabbväxande fintrådiga algmattor ökat dramatiskt i Bohusläns grunda kustområden. Flyginventeringar visar att sedan mitten av 1990-talet är 30-50% av den totala arean av dessa grundområden täckta av algmattor under sommaren (Pihl m. fl. 1999). Algmattorna domineras av fintrådiga grönalger som gynnas av ökade halter närsalter (Moksnes m. fl. 2008, Baden m. fl. 2010). Under samma period har utbredningen av ålgräsängar minskat med nästa 60% i samma område (Baden m. fl. 2003, Nyqvist m. fl. 2009). Algmattor täcker många ålgräsängar under sommaren och tros vara en viktig orsak till ålgräsets minskning. Vid kraftig algpåväxt minskar ålgräsets tillväxt (Baden m. fl. 2010) och syreförhållanden i sedimentet försämras, vilket kan döda ålgräset (Holmer och Bondegaard 2001).