Sjögräsets ekosystemtjänster

Sjögräsängar har mycket viktiga ekologiska roller i kustekosystem där de också bidrar till en rad viktiga varor och tjänster till gagn för människan. Till exempel utgör sjögräsängar viktiga uppväxthabitat och födohabitat för kommersiella fiskar och skaldjur. Sjögräsens bladskott minskar vågenergin och rotsystemet binder och stabiliserar sedimentet, vilket skyddar grunda kustområden från erosion. Sjögräsängar fungerar även som sedimentfällor som avlägsnar organiska föroreningar ur vattnet och ger klarare vatten. Sjögräs och påväxtalger tar också upp närsalter och koldioxid ur vattnet, vilka till stor del binds i sedimentet, varför sjögräsängar minskar övergödningen och växthuseffekten (Orth m. fl. 2006). Det ekonomiska värdet bara av detta närsaltsupptag av världens sjögräs/alg ekosystem har uppskattats till 15% av det totala värdet av världens ekosystem (Costanza m. fl. 1997). Sjögräsens viktiga funktioner för kustekosystem är idag allmänt erkända och sjögräs är ett prioriterat habitat i både FNs Rio Convention och i EUs habitatdirektiv.