Trofiska kedjereaktioner i Östersjöns pelagiska ekosystem

Den kraftiga minskningen av torsk i Östersjön i slutet av 1980-talet anses vara huvudorsaken till att beståndet av skarpsill mer än fördubblades under samma period (Casini m. fl. 2008, Casini m. fl. 2009). Torsken är den viktigaste rovfisken på skarpsill i Östersjön och när överfisket minskade torskbeståndet under en kritisk nivå kunde skarpsillsbeståndet tillväxa, vilket i sin tur resulterade i minskad biomassa zooplankton på sommaren, och bidrog till att mängden växtplankton ökade under samma period (Casini m. fl. 2008, Casini m. fl. 2009). Minskningen av torsk från 80-talet har varit kraftigare i de norra delarna av Östersjön, där skarpsill har ökat mest. Detta tyder på att även en rumslig koppling mellan torsk och skarpsill, även om effekter på lägre ekosystem nivåer fortfarande är oklara (Casini m. fl. 2011).