Oklara förändringar av rovfiskar i Östersjöns kustekosystem

På flera kustlokaler i Egentliga Östersjön har fångsterna av gädda och abborre minskat kraftigt. Orsakerna är oklara, men från vissa områden tycks rekryteringsproblem för abborre och gädda vara kopplat till predation från storspigg och födobrist för larver (Nilsson m. fl. 2004 [PDF], Nilsson 2006, Ljunggren m. fl. 2010). Det har föreslagit att situationen skulle vara kopplad till ökade bestånd av skarpsill och spigg som minskar tillgången på zooplankton längs kusten (Ljunggren m. fl. 2010), men det är idag oklart om mängden zooplankton har förändrats längs kusten.