Bästa möjliga kunskap

Under Sveriges ordförandeskap för HELCOM har flera målsättningar satts upp. Bästa möjliga kunskap mottiveras enligt följande:

Helcoms beslut måste grunda sig på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Bra övervakningsinsatser är avgörande. Pålitliga vetenskapliga data är utgångspunkt för Helcoms framtida arbete och för resultatanalysen av medlemsländernas verksamheter och insatser. Helcoms trovärdighet bör grunda sig på tillförlitliga data, bra stickprovsmetoder och analys, liksom på myndigheters modeller för att bedöma miljösituationen. Förstärkt samarbete på detta område kommer att gagna resultaten av Helcoms verksamheter.

Den svenska regeringens målsättningar för ordförandeskapet hittas på följande webbsida: http://www.regeringen.se/sb/d/10846/a/147876