Havs- och vattenmyndigheten

Den 1 juli 2011 bildandes den nya Havs- och vattenmyndigheten i och med sammanslagningen av delar av Naturvårdsverket och före detta Fiskeriverket. Samtidigt överfördes personalen vid Fiskeriverkets fyra laboratorier (ca 150 personer) till Sveriges lantbruksuniversitet SLU.  Denna flyttning hade föregåtts av tidigare sammanslagningar när ett av dessa laboratorium (Fiskeriverkets kustlaboratorium) bildades 1 juli 1991. Personalen hade tidigare ingått i Naturvårdsverkets kustvattenenhet. Denna formaliserades i slutet av 1970-talet men växte fram redan kring 1970, då den radioekologiska sektionen utökade sina ekologiska undersökningar inom ramen för ”Kustundersökningen” och ”Värmegruppen”. Som ett led i nedläggningen av Naturvårdsverkets laboratorier avvecklades enheten. Långt tidigare, 1982 hade Naturvårdsverkets limnologiska undersökning flyttats till SLU. Institutet för Tillämpad Miljöforskning  (ITM), bildades 1992 när Naturvårdsverkets Specialanalytiska Laboratorium, och Brackvattentoxikologiska laboratoriet  överfördes till Stockholms universitet.