Tillgång till kunskap

Förvaltningen av marina naturresurser ställer alltså stora krav på att myndigheter och andra förvaltande organ har kontinuerlig tillgång till kunskap och specialkompetens. Förändringar i den svenska förvaltningsstrukturen under senare år har dock lett till att forskningsavdelningar flyttats från myndigheter med ansvar för havsförvaltning, till universiteten. Detta har i sin tur lett till att de havsförvaltande myndigheterna inte längre har samma tillgång som tidigare till expertkompetens inom den egna organisationen.

För att de havsförvaltande myndigheterna ska få tillgång till lämpliga experter för olika typer av uppdrag, behöver en fungerande process utarbetas för hur expertförsörjningen ska gå till i praktiken.

Havsmiljöinstitutet föreslår att en utredning tillsätts som får i uppdrag att:

1. Utveckla ett system för expertförsörjning som kan underlätta för myndigheter att hitta experter inom
havsmiljöområdet.

2. Formulera incitament och förutsättningar för

a. myndigheter att stärka sin användning av
forskares expertkunskap,
b. universiteten att stärka forskarnas möjligheter att
delta i expertuppdrag.

nästa sida >>