Experters introduktion och instruktion

När den efterfrågade kompetensen är identifierad behöver man lokalisera var den finns och kunna attrahera lämpliga forskare för uppdraget. För att den som tillfrågas om att bistå en process ska kunna ikläda sig den förväntade rollen och tillhandahålla den kompetens som efterfrågas, behöver uppdraget vara tydligt och forskaren förberedd för uppdraget.

Även om forskare är experter inom sina områden, är det inte säkert att de har tillräcklig kunskap om hur förvaltningen är organiserad och hur beslutsprocesser fungerar. Det kan därför finnas behov av en kort introducerande utbildning om experters och myndigheters olika roller, kompetensbehov, samt om arbetets organisering före, under och efter uppdraget. Havsmiljöinstitutet föreslår att den ovan föreslagna utredningen ges i uppdrag att se över behovet av utbildning, samt hur denna kan organiseras.

I utredningen bör man också beakta att beställande myndigheter behöver ha förståelse för experters roll och behov av integritet. När uppdrag ges bör expertens roll vara tydlig. I allmänhet är experter inte lämpade att genomföra direkta förhandlingar. Vid sådan tillfällen kan experten istället ge stöd till en förhandlare.

nästa sida >>