Expertgrupper minskar sårbarheten

Foto: Tina Johansen

En mer långsiktig och stabil expertförsörjning kan uppnås genom att de havsförvaltande myndigheterna systematiskt planerar för ett flerårigt arbete och formar expertgrupper som får i uppdrag att hålla sig uppdaterade med en process eller en fråga. En sådan grupp kan också fungera som ”bakjour”, när det finns behov av att med kort varsel få bistånd av experter.

Expertgrupper som arbetar med långsiktiga uppdrag ger ökad kontinuitet i arbetet. Det ger möjlighet till en större professionalitet vid internationella möten och minskar beroendet av enskilda individer. Det minskar dessutom risken för att enskilda experters åsikter får en alltför tung roll. Det innebär också att experter som inte har möjlighet att engagera sig på heltid i en fråga ändå kan bidra till expertförsörjningen. Arbetet för de experter som sänds ut till möten blir dessutom väsentligt lättare, eftersom det finns en grupp av experter att diskutera och rådgöra med.

Fler experter och expertgrupper kommer på kort sikt att medföra en högre kostnad. Risken för ett skevt experturval blir dock betydligt mindre, vilket minskar risken för dåligt underbyggd rådgivning. Dåliga råd och bristfälliga beslut, eller konsekvensutvärderingar av beslut, kan i slutändan bli mycket kostsamma.

nästa sida >>