Uppföljning och återrapportering

Expertens återrapportering till uppdragsgivaren bör vara strukturerad på ett sådant sätt att erfarenheter från
insatsen kan bidra till myndigheters fortsatta strategiska arbete. En stor del av expertens återrapportering bör också göras tillgänglig för andra aktörer, till exempel forskare, näringsliv och intresseorganisationer. Detta skulle synliggöra experters delaktighet, vilket i sin tur kan öka forskares intresse av att delta i förvaltningssammanhang.

nästa sida >>