Möjlighet och motivation att delta

Incitamenten för forskare att delta som experter behöver stärkas. Detta kan åstadkommas genom tydliga rutiner för ekonomisk ersättning i samband med uppdrag, samt ett långsiktigt arbete för att höja meriteringsvärdet för deltagande i expertuppdrag.

Det bör vara självklart att experten ersätts ekonomiskt för utfört arbete, det vill säga både för själva uppdraget och för- och efterarbetet. För universitetens, och då särskilt institutionernas möjlighet att planera och organisera sin verksamhet, är det viktigt att ersättningen utgår till institutionerna.

Universiteten har dock inte i uppdrag att bedriva konsultverksamhet. De kan endast medverka genom sina
forskares specifika vetenskapliga kompetenser. Gränsen mellan universitetens och konsulters verksamhet kan dock vara svår att dra. Detta bör därför vara en fråga som bereds av den föreslagna utredningen.

När expertuppdrag läggs ut på universiteten bör de göras synliga eftersom det kan tydliggöra meritvärdet för enskilda forskare. Det är en viktig uppgift för den föreslagna utredningen att undersöka hur expertuppdrag kan verifiera relevansen av experternas egen forskning. Denna relevans kan till exempel ha stor betydelse för utslaget vid ansökningar till forskningsråden.

nästa sida >>