Förslag på kompetensförmedling

Brist på tid, samt bristande kunskap om var expertkompetensen finns, gör att det idag finns en risk att myndigheter har ett för smalt sökfält när de letar efter experter till olika uppdrag. Följden kan bli att den för uppdraget mest lämpliga kompetensen inte används.

Havsmiljöinstitutet ser behov av ett organ som kan ta emot förfrågningar och förmedla rätt expertis. Denna
funktion kan ligga på Havsmiljöinstitutet som har i uppdrag att utgöra en länk mellan vetenskap och havsförvaltande myndigheter.

Genom en sådan förmedling skapas kontinuitet i utbytet mellan forskare och myndigheter. Ytterligare en fördel med att placera detta uppdrag vid Havsmiljöinstitutet är att institutet är neutralt i förhållande till de olika universiteten och dess forskare. Havsmiljöinstitutet har också en god överblick av vilka olika ämnesområden som forskare med marin inriktning arbetar inom.

Förmedlaren av expertkompetens kan också bevaka att uppdraget klargjorts, att expertrollen bestämts, samt att kunskap finns på myndigheten om behovet av vetenskaplig integritet.

Förslag på kompetensförmedling

Havsmiljöinstitutet ser behov av ett organ som kan ta emot förfrågningar och förmedla rätt expertis. Denna funktion kan ligga på Havsmiljöinstitutet som har i uppdrag att utgöra en länk mellan vetenskap och havsförvaltande myndigheter. Genom en sådan förmedling skapas kontinuitet i utbytet mellan forskare och myndigheter.