Inledning

I Havsmiljöinstitutets rapport till regeringen 2011 belyser vi två särskilt viktiga aspekter av miljösituationen i havet. Det ena är hur ett allt för omfattande fiske påverkar hela ekosystemet. Det andra är vikten av att ta hänsyn till att det finns genetiskt skilda bestånd inom en och samma fiskart, för kunna förvalta fisket på ett hållbart sätt.

Foto: Lena Gipperth

Vi diskuterar också vad som behövs för att vetenskaplig expertis ska kunna förmedlas från universiteten till havsförvaltande myndigheter, och föreslår en utredning för att säkra Sveriges deltagande i olika typer av expertuppdrag.

Vi önskar en nyttig läsning!

Havsmiljöinstitutet, under ledning av Åke Hagström

nästa sida >>