Snabbväxande alger ökar

När ålgräs försvinner från ett område och ersätts med obevuxen sedimentbotten minskar den biologiska
mångfalden dramatiskt i området. Vattnet blir också mer grumligt när ålgräsets vågdämpande effekt har förlorats, vilket påverkar all växtlighet negativt i området.

Foto: Per-Olav Moksnes

Eftersom ålgräs utgör ett viktigt uppväxthabitat för flera kommersiella arter, bland annat torsk och ål, medför en minskning av ålgräs att dessa arter påverkas negativt. Överfisket skapar därmed en ond cirkel där fisket minskar bestånden av stora rovfiskar, vilket minskar utbredningen av uppväxthabitat, som ytterligare minskar bestånden av rovfiskar, och så vidare.

Ökningen av snabbväxande alger har också påverkat andra miljöer negativt. När en grund badvik fylls med
fintrådiga alger försämras miljön för många arter. Bland annat får torsken svårare att söka föda i området
och rekrytering av rödspotta minskar. Ökningen av snabbväxande alger tros också vara en viktig orsak till att brunalgen skräppetare, som utgör ett viktigt fiskhabitat på klippbottnarna, minskat med nästan 90 procent i norra Skagerrak de senaste 10 åren.

Utöver att många marina organismer påverkats negativt av dessa miljöförändringar ger de också flera negativa konsekvenser för människan. Ålgräs bidrar till exempel med flera viktiga ekosystemtjänster. Förutom att vara ett essentiellt uppväxthabitat för kommersiellt intressanta fiskarter så stabiliserar ålgräset sedimentet och minskar stranderosion. Det minskar också halten av näringsämnen i vattnet, ökar vattenkvalitén och utgör en viktig kolfälla som minskar växthuseffekten och klimatförändringar.

Foto: Lena Gipperth

Dessutom medför badvikar fyllda med illaluktande alger, grumligt kustvatten, slemmiga badklippor och brist på torsk och andra viktiga arter för rekreationsfiske, att estetiska och kulturella värden går förlorade. Det påverkar turismen och kustbors livskvalitet negativt. Överfiske genererar därför mycket stora ekonomiska och estetiska förluster för människan, utöver den ekonomiska förlust kollapsen av det fiskade beståndet medför.

Förlusten av stora rovfiskar i Kattegatt och Skagerrak har med stor sannolikhet också påverkat ekosystemet i utsjön. Dessa effekter är dock dåligt kända i dagsläget och behöver studeras bättre.

nästa sida >>

Test