Överfiske – en miljöfarlig aktivitet

Underlag till texten om överfiskets effekter på miljön har tagits fram inom en arbetsgrupp bestående av svenska experter inom området. Arbete har letts av Per Moksnes från Havsmiljöinstitutet i samarbete med följande personer som också har granskat texten:

Michele Casini, Havsfiskelaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet
Andrea Belgrano, Havsfiskelaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet
Joakim Hjelm, Havsfiskelaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet
Ulf Bergström, Kustlaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet
Anna Gårdmark, Kustlaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet
Jens Olsson, Kustlaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet
Anna Karlsson, Artdatabanken, Sveriges Lantbruksuniversitet
Jonas Nilsson, Havsmiljöinstitutet, Linnéuniversitet
Henrik Svedäng , Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet

Bestånden av samtliga större havslevande fiskarter har minskat dramatiskt i både Västerhavet och i  Östersjön under de senaste 100 åren. I Skagerrak och Kattegatt har de flesta rovfiskbestånden minskat med över 70 procent och flera bestånd har kollapsat. Stora bottenlevande arter som rockor, hajar och hälleflundra har mer eller mindre försvunnit, och de flesta lokala bestånd av torsk, kolja, rödspätta och piggvar har utrotats.

Men fiskbestånden har inte bara försvunnit eller minskat; sammansättning har också förändrats. Längs stora delar av västkusten har vuxen fisk i det närmaste försvunnit och fångsterna domineras idag av unga individer. Före 1850 var fiskar på över 15 kg vanliga längs Sveriges kuster, men redan i början av 1900-talet var huvuddelen av de större fiskarna försvunna. Medelstorleken på fångad fisk har därefter fortsatt att minska med över 50 procent de senaste 40 åren. Det enda området längs svenska kusten där friska bestånd med stor fisk fortfarande kan hittas är Öresund. Där har trålförbud gällt sedan 1930-talet.

Forskarvärlden är nu överens om att fisket är den helt dominerande orsaken till beståndens utarmning. Denna storskaliga förändring har orsakat både direkta och indirekta negativa effekter på en lång rad organismer och ekosystem. Det gör överfisket till ett av de allvarligaste hoten mot den marina miljön i dagsläget.

nästa sida >>