Överfiske och övergödning i Västerhavet

I Skagerrak och Kattegatt har överfiske reducerat bestånden av alla stora marina rovfiskar till en spillra av de bestånd som fanns vid 1900-talets början. Denna storskaliga förändring av havets trofiska struktur har gett långtgående förändringar i ekosystemen. Kopplingen mellan dessa förändringar börjar nu bli vetenskapligt väl belagda, framför allt längs kusten.

Foto: Per-Olav Moksnes

Sedan den kraftiga nedgången av torskfiskar under 1980-talet har storskaliga förändringar i kustekosystemet dokumenterats, i synnerhet i Bohuslän. Förekomsten av fintrådiga algmattor har ökat kraftigt i grunda kustområden samtidigt som utbredningen av ålgräsängar minskat med nästan 60 procent; över 18 000 hektar ålgräs har försvunnit bara i Bohuslän. De snabbväxande fintrådiga algerna skuggar och kväver annan vegetation, och tros vara en huvudorsak till förlusten av ålgräs. Den ökade utbredningen av fintrådiga alger har länge ansetts vara en effekt av övergödning, men allt fler studier visar på en tydlig koppling också till överfisket.

På 1980-talet var små algbetande kräftdjur som märlkräftor och havsgråsuggor talrika i Bohusläns ålgräsängar, men idag är de nästan helt försvunna. Dessa kräftdjur har visat sig vara mycket viktiga för att kontrollera tillväxten av fintrådiga alger och därmed också viktiga för att motverka övergödningseffekter i kustekosystemen.

Förlusten av algbetare har skett samtidigt som antalet små rovfiskar, krabbor och räkor har ökat kraftigt i antal. Dessa små rovdjur äter algbetande kräftdjur och det höga predationstrycket håller idag algbetarna på mycket låga nivåer i grunda kustmiljöer. Experimentella studier visar att de små rovdjurens indirekta effekt på tillväxten av fintrådiga alger är minst lika stor som effekten av övergödning. Små rovfiskar, krabbor och räkor är viktiga bytesdjur för torsk och de har ökat samtidigt som torsken har minskat kraftigt i kustområdet. Allt mer tyder därför på att överfisket av stora rovfiskar har orsakat en trofisk kedjereaktion i kustekosystemet som bidragit till att ålgräset har minskat.

Hårt fiske har lett till att de stora rovfiskarna har minskat i antal, vilket har lett till att de små rovdjuren har blivit fler. Som en följd av det har algbetarna blivit färre, och därmed har de snabbväxande algerna ökat. Tillsammans med övergödning har det gett starka negativa effekter på flera olika kustmiljöer. Idag är därför de flesta forskare överens om att överfisket av torsk och andra stora rovfiskar i Västerhavet har bidragit till de vegetationsförändringar som skett längs den svenska västkusten.

nästa sida >>