Östersjöns kustekosystem

Parallellt med de storskaliga ekosystemförändringarna i utsjön har flera förändringar iakttagits längs den svenska kusten i Egentliga Östersjön där en stor andel av grunda kustområden idag är täckta av fintrådiga algmattor. På samma sätt som i Västerhavet ger nya studier stöd för att en förlust av stora rovfiskar gynnat förekomsten av fintrådiga alger genom en trofisk kedjereaktion.

I Östersjöns grunda kustområden dominerar gädda och abborre bland de större rovfiskarna. Även dessa fiskarter har minskat kraftigt i flera kustområden sedan 1980-talet. De har dock inte minskat i alla områden och orsaken till nedgången är idag oklar. Överfiske av abborre och gädda tros inte vara en huvudförklaring.

Det har föreslagits att den lokala minskningen av abborre och gädda är kopplat till överfisket av torsk i utsjön och ökade bestånd av skarpsill som konkurrerar om mat med abborrens och gäddans larver längs kusten. Men stödet för hypotesen är oklart. Tydligare är att fisken storspigg, som äts av såväl torsk som gädda och abborre, har ökat kraftigt på flera platser sedan slutet av 1990-talet. Storspiggen äter algbetande kräftdjur och gynnar därigenom tillväxten av fintrådiga alger. Spiggen kan dessutom äta upp rovfiskarnas ägg och larver och konkurrera med larverna om mat. Den kan därför hindra att abborre och gädda återhämtar sig i områden där de har minskat.

nästa sida >>