Samverkande åtgärder ger större effekt

Så även om ekosystemen i Västerhavet och Östersjön är mycket olika, och de trofiska interaktionerna är komplexa, så är det vetenskapliga stödet idag starkt för att stora rovfiskar spelar en nyckelroll för hela ekosystemets funktion, både i utsjön och längs kusten i de två havsområdena. I både Västerhavets och Östersjöns kustekosystem spelar algbetare en nyckelroll för att kontrollera tillväxten av fintrådiga alger. En förlust av algbetare från ett område ger en ökad tillväxt av de fintrådiga algerna som är av samma magnitud som effekten av närsaltsförorening.

Idag är åtgärder mot övergödning i kustområden fokuserade på att minska tillförseln av närsalter. Ofta har dessa kostsamma åtgärder inte gett önskad effekt. Resultaten från de senaste årens forskning visar att dessa insatser i många fall måste kompletteras med åtgärder som ökar bestånden av stora rovfiskar i kustområdet för att återställa ekosystemets funktion och dess motståndskraft mot övergödning. I Östersjön, där flera rovfiskar leker i färskvatten, kan restaurering av kustnära våtmarker vara en särskilt effektiv åtgärd, då den både återställer förlorade lekområden och minskar närsaltsutflödet till kusten.

nästa sida >>