Lokal anpassning

Laxen och torsken är inte alls unika. Efter hand som genetisk variation kartläggs inom art efter art, framgår
mönstret att få arter är genetiskt homogena. Istället är lokala bestånd och lokal anpassning regel snarare än
undantag. Hos många fastsittande arter är orsaken en begränsad spridning av förökningsstadiet, till exempel via frön eller liknande. Men också många frisimmande rörliga arter kan ha lokala bestånd som upprätthålls genom homing-beteenden. Detta kan förmodligen förklaras av svårigheter att klara olika miljöförhållanden, speciellt under uppväxten. Inte minst svenska kustmiljöer ger exempel på en mängd olika lokala förhållanden med stora och snabba förändringar i både salthalt och temperatur.

nästa sida >>